SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt tímto uděluje společnosti FORAKOM INVEST s.r.o., IČO: 24701670, se sídlem: Za Zámečkem 744/9, PSČ 158 00, Praha 5 – Jinonice jako „Správci“ výslovný Souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“) : „Subjekt“ bere na vědomí, že společnost FORAKOM INVEST s.r.o., IČO: 24701670, se sídlem: Za Zámečkem 744/9, PSČ 158 00, Praha 5 – Jinonice v souvislosti se zprostředkováním úvěrových produktů shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje (včetně rodného čísla) o Subjektech. Subjekt tímto poskytuje Správci svůj výslovný souhlas k tomu, aby – využíval jeho Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, IČO a poskytoval jeho Osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů (včetně rodného čísla) a kontaktních údajů. Souhlas se vztahuje na Osobní údaje, které Subjekt Správci poskytl nebo v budoucnu poskytne v rámci jednání o poskytnutí nebankovního úvěrového produktu. Správce je na základě tohoto souhlasu oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté Subjektem v rozsahu nutném k dosažení výše specifikovaného účelu.

Subjekt souhlasí, aby si Správce pořídil kopie jeho dokladů totožnosti a aby je uchovával po dobu zpracovávání osobních údajů Subjektu.

Subjekt si je vědom, že není povinen poskytnout Správci své osobní údaje ani souhlas s jejich zpracováním, a proto, poskytuje-li je, prohlašuje, že tak činí zcela dobrovolně.


Udělený souhlas se vztahuje na osobní údaje uvedené ve smlouvě o zprostředkování podnikatelského úvěru se zástavou nemovitosti a veškerých dalších souvisejících dokumentech, jakož i na ty údaje, které Subjekt Správci sdělí při telefonické, elektronické, poštovní či osobní komunikaci.
Subjekt uděluje souhlas na dobu 5 let ode dne uzavření smluvního závazku se Správcem popř. na dobu 1 roku pro případ, že k uzavření smlouvy o zprostředkování úvěru se Správcem nedojde. Subjekt dále prohlašuje, že byl informován o svém právu souhlas odvolat, jakož i o následku jeho odvolání, kterým může být omezení nebo vyloučení poskytnutí některých služeb ze strany Správce.

Subjekt se zavazuje neprodleně informovat Správce o jakékoli změně v údajích, které doposud Správci sdělil. Pokud takto Subjekt neučiní, je odpovědný za všechny případné škody, které z tohoto důvodu vzniknou. 

Osobní údaje Subjektu bude Správce zpracovávat manuálně i automaticky zejména prostřednictvím svých zaměstnanců a dále zpracovatelů pověřených Správcem jakož i prostřednictvím třetích subjektů, které budou Společností pro zpracování osobních údajů pověřeny, a to na základě smluv uzavřených v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Správce rovněž prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

Automatizované rozhodování – Při zpracování osobních údajů Subjektu nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování dle čl. 22 nařízení GDPR.

Subjekt uděluje Správci souhlas uchovávat osobní údaje o Subjektu jak v elektronické, tak v listinné podobě.

Práva subjektu údajů
Správce informuje Subjekt o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména:
práva na přístup k osobním údajů (subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení,
zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány dle čl. 15 nařízení GDPR);
práva na opravu (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu
opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných
osobních údajů dle čl. 16 nařízení GDPR);
práva na výmaz (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu
vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z důvodů
uvedených v čl. 17 nařízení GDPR);
práva na omezení zpracování (subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil
zpracování, v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR);
práva vznést námitku (subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace
právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě
čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení GDPR, včetně profilování založeného na těchto
ustanoveních dle čl. 21 nařízení GDPR);
práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně
na automatizovaném zpracování (subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného
rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které
má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22
GDPR);
práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Pokud zjistí Subjekt, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od Správce nebo jí pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Kontakt zde: info@forakominvest.cz tel: 722 619 606

Společnost FORAKOM INVEST s.r.o. je zprostředkovatelem úvěrů pro podnikatele.

13 MTkgMTIgMjAxMF85OS5qcGc=