SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt tímto uděluje společnosti FORAKOM INVEST s.r.o., IČO: 24701670, se sídlem: Za Zámečkem 744/9, PSČ 158 00, Praha 5 – Jinonice jako „Správci“ výslovný Souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“) : „Subjekt“ bere na vědomí, že společnost FORAKOM INVEST s.r.o., IČO: 24701670, se sídlem: Za Zámečkem 744/9, PSČ 158 00, Praha 5 – Jinonice v souvislosti se zprostředkováním úvěrových produktů shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje (včetně rodného čísla) o Subjektech. Subjekt tímto poskytuje Správci svůj výslovný souhlas k tomu, aby – využíval jeho Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa, IČO a poskytoval jeho Osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů (včetně rodného čísla) a kontaktních údajů. Souhlas se vztahuje na Osobní údaje, které Subjekt Správci poskytl nebo v budoucnu poskytne v rámci jednání o poskytnutí nebankovního úvěrového produktu. Správce je na základě tohoto souhlasu oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté Subjektem v rozsahu nutném k dosažení výše specifikovaného účelu.

Subjekt souhlasí, aby si Správce pořídil kopie jeho dokladů totožnosti a aby je uchovával po dobu zpracovávání osobních údajů Subjektu.

Subjekt si je vědom, že není povinen poskytnout Správci své osobní údaje ani souhlas s jejich zpracováním, a proto, poskytuje-li je, prohlašuje, že tak činí zcela dobrovolně.
Udělený souhlas se vztahuje na osobní údaje uvedené ve smlouvě o zprostředkování podnikatelského úvěru se zástavou nemovitosti a veškerých dalších souvisejících dokumentech, jakož i na ty údaje, které Subjekt Správci sdělí při telefonické, elektronické, poštovní či osobní komunikaci.
Subjekt uděluje souhlas na dobu 5 let ode dne uzavření smluvního závazku se Správcem popř. na dobu 1 roku pro případ, že k uzavření smlouvy o zprostředkování úvěru se Správcem nedojde. Subjekt dále prohlašuje, že byl informován o svém právu souhlas odvolat, jakož i o následku jeho odvolání, kterým může být omezení nebo vyloučení poskytnutí některých služeb ze strany Správce.

Subjekt se zavazuje neprodleně informovat Správce o jakékoli změně v údajích, které doposud Správci sdělil. Pokud takto Subjekt neučiní, je odpovědný za všechny případné škody, které z tohoto důvodu vzniknou. 

Osobní údaje Subjektu bude Správce zpracovávat manuálně i automaticky zejména prostřednictvím svých zaměstnanců a dále zpracovatelů pověřených Správcem jakož i prostřednictvím třetích subjektů, které budou Společností pro zpracování osobních údajů pověřeny, a to na základě smluv uzavřených v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Subjekt uděluje Správci souhlas uchovávat osobní údaje o Subjektu jak v elektronické, tak v listinné podobě.

Pokud zjistí Subjekt, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od Správce nebo jí pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.

 

13 MTkgMTIgMjAxMF85OS5qcGc=